Regulamin - JESIENNE ROZDANIE NINCA

REGULAMIN KONKURSU NA INSTAGRAMIE POD NAZWĄ ” JESIENNE ROZDANIE NINCA ”

§1  Postanowienia Ogólne
1.    Organizatorem Konkursu jest LN Martyna Gawron z siedzibą ul. Sarnia 2/60, 61-058 Poznań, identyfikującą się numerem NIP 7822896138 , REGON 388601670  dalej zwany „Organizatorem”.
2.    Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3.    Konkurs rozpoczyna się dnia 15.11.2022 r. o godz. 21:30, a kończy się dnia 21.11.2022.  r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.  
§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1.    Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.    W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a)    zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
b)    ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)    posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d)    posiada konto (profil) w serwisie Instagram,
e)    wykona Zadanie Konkursowe.
3.    Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
4.    Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5.    Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona zadanie konkursowe polegające na skomentowaniu postu z grafiką konkursową użytkownika ninca.store opublikowaną dnia 15.11.2022 w serwisie Instagram krótką odpowiedzią na pytanie: "Jaki motyw/rysunek, inspirowany naturą, powinien pojawić się we wzorach naszej nowej kolekcji muślinowej?” oraz oznaczeniu w tym samym komentarzu pod postem konkursowym 3 (słownie trzy) znajome osoby, zapraszając je do udziału w konkursie.
6.    Celem wzięcia udziału w Konkursie należy także udostępnienić post konkursowy jako swoją relację w instastory oraz obserwować użytkownika ninca.store na serwisie Instagram.
7.    W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
8.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:   
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1.    Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2.    Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1.    Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła dwuosobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, których przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzca). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2.    Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech) Zwycięzców, który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3.    Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następującę nagrody: a) dla miejsca pierwszego: pościel muślinowa oraz kocyk bambusowy marki NINCA - w kolorach i modelach wybranych przez zwycięzcę (pod warunkiem dostępności danego modelu i koloru w magazynie); b) dla miejsca drugiego: kocyk bambusowy marki NINCA w kolorze i modelu wybranym przez zwycięzcę (pod warunkiem dostępności danego modelu i koloru w magazynie); c) ręcznik waflowy w kolorze wybranym przez zwycięzcę (pod warunkiem dostępności danego modelu i koloru w magazynie).
4.    Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5.    Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 22.11.2022 r.
6.    Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez ogłoszenie  wskazujące nazwę profilu (konta) Zwycięzcy w relacji (instastory) profilu Organizatora w serwisie Instagram ninca.store najpóźniej dnia 22.11.2022 r.
7.    Informacja o wygranej w Konkursie zostanie również przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
8.    Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, poprzez e-mail na adres: office@ninca.pl  informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail i nr telefonu oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
9.    W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11.    Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12.    Fundatorem Nagród jest Organizator.
13.    Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14.    Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15.    W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
16.    Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
17.    Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe
1.    Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul. Sarnia 2/60, 61-058 Poznań oraz na adres e-mail office@ninca.pl.
2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
4.    Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu dostępne są w polityce prywatności dostępnej pod adresem URL: https://ninca.pl/pl/policies/privacy-policy
§ 6. Reklamacje
1.    Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs LETNIE ROZDANIE NINCA na adres  e-mail office@ninca.pl lub adres korespondencyjny Organizatora LN Martyna Gawron ul. Sarnia 2/60, 61-058 Poznań związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2.    Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3.    Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4.    Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.07.2022 r.
2.    Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
4.    Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://ninca.pl/pages/regulamin-letnie-rozdanie-ninca
5.    Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
6.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
7.    Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
8.    Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  
9.    Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.